1938. november 2-án, Bécsben döntöttek arról a tengelyhatalmak, hogy Trianon revíziója keretében Magyarországhoz csatolják Szlovákia magyarlakta területeit. Azért nem az egészet, mert Horthy nem volt hajlandó háborúzni a csehekkel.

Egyetlen aprócska gond volt az első bécsi döntéssel, hogy a náci Németország vezényletével és érdekei mentén született meg, így alig hét évvel később mindez már kínos hivatkozási alapnak bizonyult. Hitler aktuális célpontja ugyanis éppen Csehszlovákia volt, és a bécsi döntéssel kezdte meg annak feldarabolását, miután Ausztriát már bekebelezte.

A döntést a szlovák és magyar felek által felkért két döntőbíró, Ribbentrop német és Ciano gróf olasz külügyminiszter hozta meg 1938. november 2-án, melyet a bécsi Felső-Belvedere palotában hirdették ki. Ezt megelőzően folytak közvetlen egyeztetések a területi rendezésről Szlovákia és Magyarország között, ám nem tudtak megegyezni, ezért kértek végül nemzetközi döntőbíróságot, melyben Nagy-Britannia és Franciaország inkább nem kívánt részt venni, pedig egy hónappal korábban a Csehszlovákia feldarabolását előkészítő müncheni egyezményt még aláírták.Összesen 12 ezer négyzetkilométernyi Trianonban elcsatolt terület, és 869 ezer fős lakosság került Magyarországhoz, közülük 752 ezer fő (86,5%) volt magyar és 117 ezer más nemzetiségű. Magyar felségterület lett Kassa, Rozsnyó, Ungvár, Munkács, Beregszász, Rimaszombat, Érsekújvár, Komárom, Léva és Losonc városa. Néhány nappal később már meg is kezdődött a bevonulás, november 5. és 10. között foglalta el a honvédség a csehszlovák hadsereg által kiürített területeket.

A lakosság 20 évnyi Csehszlovákiát követően mindenütt örömmel fogadta a bevonuló honvédeket. Mivel pontos etnikai határokat húzni gyakorlatilag lehetetlen volt, a határmegálapító bizottság üléseit és kisebb további területcseréket követően is 67 000 magyar nemzetiségű lakos maradt az 1939. március 14-én végül létrejött Tiso-féle fasiszta szlovák bábállamban. Az első bécsi döntést  követően megindult a népvándorlás is, sok magyar átköltözött a visszacsatolt területekre, illetve sok szlovák hagyta el azokat. Gróf Esterházy János azonban maradt Szlovákiában, és az Egyesült Magyar Párt vezetőjeként a szlovák parlament egyetlen magyar képviselője lett belőle.

Hitler egyébként felajánlotta Horthy Miklós kormányzónak a teljes északi revíziót, ennek feltételéül azonban azt szabta, hogy háborút kell kiprovokálni Csehszlovákiával. Horthy ebbe nem ment bele.Magyarország már a trianoni döntést követően politikája központi elemévé tette a revíziós törekvéseket, elsősorban a nagyhatalmak meggyőzésére koncentrálva, belátták ugyanis, hogy az ilyen jellegű változásokat támogatásuk nélkül nem lehet elérni, akkor sem, ha egy esetleges sikeres katonai akciót előzné meg. Ezért a békés területrendezést szorgalmazták, ebben legfőbb támogató partnerként Németországot látták Horthyék, mivel Európában nekik voltak még hasonó törekvéseik a szudétanémet területeket illetően. Nagy-Britania és Franciaország részéről jóindulatú semlegességet igyekeztek kieszközölni.

Már 1938. februárjában Budapesten tárgyalt a Szudétanémet Párt és az Egyesült Magyar Párt több vezetője a Csehszlovákiával szembeni közös fellépésről, Hitler négyféle megoldást látott Szlovákia ügyében: önálló Szlovákia, autonóm Szlovákia csehszlovák államszövetségben, Magyarországhoz csatolás, autonóm Szlovákia Lengyelországon belül. Augusztus végén magyar delegáció tárgyalt Kielben a rendezésről, itt egyértelművé tették, hogy katonailag Magyarország nem áll készen egy agresszióra, a teljes visszacsatolást pedig több szempont szerint sem reális elképzelés, bár azt a magyar kormány májusig még hivatlaosan elképzelhetőnek tartotta. Így került végül előtérbe megoldásként az etnikai revízió, bár a magyar vezetés tudatában volt annak, hogy súlyos hosszú távon súlyos kül- és geopolitikai következményei lehetnek a revíziónak, mégsem kívánt kimaradni a felkínált lehetőségből.

A kétoldalú csehszlovák-magyar tárgyalások a kérdés rendezésére 1938. október 9-én kezdődtek meg Komáromban, Jozef Tiso, az autonóm Szlovákia két nappal korábban kinevezett miniszterelnöke, illetve Kánya Kálmán külügyminiszter között. A helyszínen a szlovák delegáció számára roppant kínosan a helyi magyar lakosság a magyar küldöttséget virágesővel fogadta, a templomok tornyaira magyar zászlókat tűztek ki és a tárgyalásokra behallatszott az utcán énekelt magyar himnusz. A tárgyalások helyszínéül a csehszlovák hadsereg által őrzött megyeháza szolgált. Tárgyalási nyelvként a franciában állapodtak meg, ám mivel a küldöttek mindegyike beszélt magyarul, így végül azt használták, a jegyzőkönyveket pedig francia, szlovák és magyar nyelven vezették.

Komáromi bevonulás.
Komáromi bevonulás.


Tisóék minden megoldást visszautasítottak, a magyar delegáció szerint időhúzásra játszottak, és felkészületlenek voltak. Miközben a csehszlovákok legföljebb autonómiát ígértek a magyarlakta területeknek - Kányáék ezt rossz viccnek tartották - addig a magyar követelés az 1910-es népszámlálás szerint magyarlakta területek visszacsatolására terjedt ki, összesen 12 940 km²-re, 1 030 794 lakossal, a többi területen pedig népszámlálást kívántak kiírni a hovatartozásról.

Miután a magyarok emlékeztették a csehszlovák küldöttséget, hogy a prágai kormányzat még a tárgyalások előtt beleegyezett abba, hogy területi koncessziókról kívánnak tárgyalni, az újabb csehszlovák javaslat már a Csallóközt Magyarországnak adta volna, azzal a feltétellel, hogy Komárom szabad kikötő lesz. Ez összesen 1838 km² kiterjedésű területet jelentett, 105 418 lakossal. Mivel ez a magyar többségű területek töredéke volt, a magyar delegáció elutasította az ajánlatot. Tiso lakosságcserét is felvetett, a magyar küldöttség ezzel azonban nem fogalkozott.

Végül 4 nap elteltével, október 13-án a magyarok értelmetlennek és befejezettnek nyivánították a tárgyalásokat, és a magyarok a nagyhatalmaktól kértek nemzetközi döntőbíróságot, személyes küldöttséget menesztve Hitlerhez és Olaszországba, a tengelyhatalmak támogatását kérve. Hitler dührohamot kapva távozott a tárgyalásról, Ribbentropra hagyva a részletek megbeszélését. A szlovák lapok viszont örömmel vették tudomásul a tárgyalások befejezését, mivel azt hitték, "Szlovákia bátyja", azaz a hitleri Németország megvédi őket a magyar követelésekkel szemben.
 


A Ribbentroppal folytatott tárgyalást követően a magyarok már nem kérték Pozsony és Nyitra visszaadását, de Kassát, Ungvárt és Munkácsot még igen. Ribbentrop viszont aznap fogadta a csehszlovák külügyminisztert, Ungvárt és Munkácsot is nekik ígérve, Kassát pedig esetleg menthetőnek nyilvánítotva. Végül Tiso találkozhatott Hitlerrel október 19-én, igyekezett az etnikai arányokat a szlovákok számára kedvezőbben feltüntetni. 20-án ismertették a magyarokkal a Ribbentrop-vonalat, akik tiltakoztak az ellen, hogy Kassa, Ungvár és Munkács csehszlovák maradjon. Végül némi huzavonát követően Ciano gróf megyőzte a szlovákokat támogató Ribbentropot Kassa, Ungvár és Munkács kérdésében, ami a szlovákokat lepte meg a leginkább, mivel előtte nem esett szó a Ciano által kitalált módosításról. Kárpátalja miniszterelnöke elájult, amikor meghallotta Ungvár és Munkács elvesztését.

Tiso így kommentálta a döntést: „Mindent elvesztettünk. Népünk bár nem saját hibájából, de áldozattá vált. Tudtunk nélkül, tehát ellenünk döntöttek. Nincs mit tenni csak fejet hajtani és dolgozni. De senki sem akadályozhatja meg nekünk, hogy az egész világ előtt kijelentsük, a szlovák nemzet tragikus sérelmet szenvedett el.” Majd hozzátette: „Mindent elvesztettünk, Komáromot, Újvárt, Losoncot, Lévát, Rozsnyót, sőt még Kassát is…”

A döntés hírére euforikus hangulat uralkodott el Magyarországon. Esterházy János viszont nem volt elégedett, és később azt javasolta, a szlovákok bizalmának visszaszerzése érdekében 1000 km² szlovák többségű területről mondjon le Magyarország Nagysurány és Tótmegyer között, ám ezt elutasították.[

Novemberben az új határvonal elnagyoltsága miatt szlovák-magyar határmegállapító bizottság jött létre, mely 1939 tavaszáig működött. A szlovák delegáció meglepetésére gazdasági megfontolásból több szlovák település is a Magyarországhoz tartozást kérte, ami nagy felháborodáshoz vezetett.

A felvidéki bevonulás volt a magyar honvédség első jelentős hadmozdulata 1919 óta. A bevonulásban négy megerősített vegyesdandár vett részt, habár az egész honvédséget mozgósították. Az „Ipoly” rendelet alapján november 3-án délután 1 órától kellett a dandároknak felzárkózniuk a határra és 5–10. között kellett a döntés értelmében átadott területeket megszállni. A Csallóközt a 2., az Ipoly vidékét az 1., Rozsnyót és Kassát a 7., Ungvárt és Munkácsot a 6. vegyesdandárnak kellett elfoglalnia.

Az ünnepélyes fogadtatást a rendező tisztek és az adott település elöljárósága közösen készítették elő, mindenütt előre meghatározott módon. Az első település, ahová a magyar csapatok 5-én bevonultak, Medve volt, míg a nagyobb településeket 10-én érték el. Horthy Miklós kormányzó 6-án Komáromba, 11-én Kassára vonult be fehér lovon. Kassán beszédében szlovákul is üdvözölte a lakosságot, ugyanitt részt vett a revíziót régebb óta támogató angol nemes, Harold Harmsworth, Rothermere lordja, aki Londonból utazott ide, hogy szemtanúja legyen az eseménynek. A bevonulás alkalmából beszédet mondott többek között Esterházy János gróf is.

A Felvidék déli részének visszatérését a magyar törvényhozás november 13-án, az 1938. évi XXXIV. törvénycikkel szentesítette. A visszatért területek betagolására létrehozták a Felvidéki Minisztériumot Jaross Andor tárca nélküli miniszter vezetése alatt és 1940. április 1-ig működött konzultatív szervként. December 5-én a Képviselőházba 17 felvidéki képviselőt hívtak be.

Az első bécsi döntés teljesen elmérgesítette a magyar–szlovák viszonyt. Szlovákia legértékesebb mezőgazdasági területeit vesztette el, ez pedig ellátási és gazdasági problémákat okozott. Tiso a lemondását is fontolgatta, a felelősséget igyekezett az előző csehszlovák kormányra hárítani. A szlovák politika mindenesetre a második világháború végéig napirenden tartotta a döntéssel elkerült területek visszaszerzését, propaganda ezen területek visszaszerzésének szükségességét és a magyar uralom alá került szlovákok szenvedéseit hangoztatta. Ferdinand Čatloš szlovák vezérkari főnök még 1944-ben is a területek visszaszerzését remélte, ha a szlovák haderő átáll a Vörös Hadsereghez..

A döntés nyomán nagy népmozgás indult meg és míg a szlovákok északra, addig az ottani magyarok az újonnan visszacsatolt területekre költöztek. Pozsony lakossága tíz évvel korábbi szintre csökkent vissza 150 ezer főről 123 ezerre. A bécsi döntések csak átmeneti megoldást jelentettek a magyarság számára, a Csehszlovákiában élő magyarok 1945 után kisebbségi jogaikat is elveszítették miattuk.

[Forrás: bumm, wiki]
Impresszum